Hình ảnh quê nhà của anh Thanh Nam và bạn Lan Trinh ...

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030178.jpg
Ngủ chòi không cần máy lạnh vẫn mát ...

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030210.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030211.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030212.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030213.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030214.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030232.jpg
Gà báo thức

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030242.jpg   
Thánh Đường Cái Sơn

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030244.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030245.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030251.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030270.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030285.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030343.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030344.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030345.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1030346.jpg