Thánh lễ tạ ơn của cha mới cũng là lễ bổn mạng của bạn Antôn Nguyễn Hùng Thế Phiệt, xin được chúc mừng bạn!!!

Cha mới chụp hình lưu niệm cùng Ban Lễ Sinh


Và cùng thân nhân ...