Mời các bạn xem vài hình ảnh trong ngày Lễ Lá ...

Lễ 17g30

Lễ 16g

Lễ 7g30

Rước Chúa vào Thành Thánh

...

Lễ 6g15

...

Nghe đọc bài Thương Khó, lễ 5g

Tay cầm cành lá chuẩn bị nghênh đón Chúa vào Đền Thờ ...

Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa chủ sự Thánh lễ

Đây là truyền thống tốt đẹp của BLS, giúp lễ tập thể thánh lễ tu viện và giáo xứ, 5g CN lễ lá