http://img683.imageshack.us/img683/2227/chuathanhthanhienxuong.jpgXin chúc mừng bốn bạn Lễ Sinh được cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình ban bí tích Thêm Sức vào 9g sáng Chúa Nhật 23.5.2010

Các bạn được lãnh bí tích:

+ Antôn Nguyễn Hùng Thế Phiệt
+ Maria Lê Ngọc Thiên Thanh
+ Giuse Nguyễn Toàn Hồng Thái
+ ĐaMinh Lê Vũ Hoàng Tùng

Qua thời gian học hỏi và vượt qua kỳ khảo hạch, cha đặc trách huấn giáo đã chấp thuận ban bí tích Thêm Sức cho các bạn.
Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban tràn đầy ơn của Ngài trên các bạn, để các bạn dùng đức tin của mình mà làm chứng và làm sáng danh Chúa ở khắp mọi nơi.