http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/002.jpgMừng lễ thánh quan thầy của giáo xứ, cũng là bổn mạng quý cha, quý thày trong tu viện:

> Cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình
> Cha Đa Minh Nguyễn Trinh Quang
> Cha Đa Minh Trần Bình Tiên

> Thày Đa Minh Nguyễn Thanh Cao

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Tổ Phụ Đa Minh tuôn đổ muôn hồng ân trên quý cha và quý thày.


Ban Lễ Sinh cũng xin chúc mừng bạn Đa Minh Lê Vũ Hoàng Tùng, cầu chúc bạn luôn học giỏi và phụng sự Chúa thật tốt như tinh thần của Cha Thánh Đa Minh.