visitation-of-maryXIN NGƯỜI THỰC HIỆN CHO TÔI


“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)


Suy niệm: Phong trào nữ quyền không ngừng tranh đấu để người phụ nữ tham dự nhiều hơn vào đời sống xã hội, để họ cũng có những cơ hội cống hiến cho xã hội. Họ như muốn nói: hãy để cho chúng tôi làm, hãy để chúng tôi thi thố tài năng của chúng tôi vì chúng tôi có quyền và có khả năng hoàn thành sứ mệnh bằng hoặc có khi còn hơn nam giới. Trong trình thuật truyền tin, Thiên Chúa mời gọi Mẹ tham gia và Mẹ đã đáp lại với tâm tình khiêm tốn đơn sơ. Mẹ vào cuộc với tâm nguyện hoàn toàn để mình cho Thiên Chúa dùng hoàn tất công trình cứu rỗi của Ngài. Mẹ muốn nên khí cụ trong tay Thiên Chúa. Mẹ không nói: “Hãy để tôi làm” nhưng nói: “Xin Người hãy làm cho tôi.”


Mời Bạn: Thiên Chúa không loại trừ ai trong chương trình cứu rỗi của Ngài cả. Ngài muốn mọi người cùng cộng tác, cùng tham gia với tất cả khả năng Ngài ban cho họ: trí năng, thời giờ, sức lực, các điều kiện vật chất cũng như tinh thần,… Nhưng Ngài muốn họ phải để cho Ngài hành động, không phải Thiên Chúa phải chạy theo họ, nhưng họ phải chạy theo Thiên Chúa.


Chia sẻ: Có ý kiến cho rằng giáo dân Việt Nam sốt sắng nhưng không thích học hỏi, tìm hiểu sâu xa về giáo lý, ít bận tâm về thần học cũng như những đường lối dấn thân, bởi thế lòng đạo đức và ý hướng hoạt động tông đồ không sâu xa. Chúng tôi nghĩ gì về điều này?


Sống Lời Chúa: Nếu muốn phụng sự Thiên Chúa, tôi phải ưu tiên có những thời giờ học hỏi tìm hiểu ý Chúa, hay những lời giáo huấn của Hội Thánh.


Cầu nguyện:
Hát: Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”.