http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/lesinh10.jpgBảng Phân Công Giúp Lễ các Thánh Lễ trong tuần tháng 01-2010


SÁNG
CHIỀU
CHÚA NHẬT
Lễ 4
2
Thiên - Quân
Nam - Thái
Lễ 1
Thiên - Quân
3
C. Anh - Thanh
Đăng - Huy
Khoa - Thảo
Lễ 5
4
L. Trinh - Trang
Thiên – QuânLễ 2
Tùng - Phiệt
5
Đăng - VũThanh - LêĐăng - Huy
Lễ 6
6
Đăng – HuyThiên – QuânLễ 3
Như - Trang
7
C.Anh – L. TrinhTrang – LêC. Anh - Thanh
Lễ 7: T. Trinh - L. Trinh