http://img155.imageshack.us/img155/875/thgia2010d.jpgPhân Công Tuần Thánh 2010
...
Nguyện xin Chúa giúp chúng con hoàn thành tốt nhiệm vụ ...Phụ giúp: A. Thảo - A. Nam


LỄ LÁ - CHÚA NHẬT 28/3

- Lễ 5g: Thánh lễ đồng tế (Tu viện & Giáo xứ)
Quân - Phước
Lê - L. Trinh
C. Anh - Như
Tùng - Phiệt
Vũ - Đăng
Thái - Huy
Thảo - Nam
* Các bạn khác tham dự lễ

- Lễ 9g: Thánh lễ dành cho thiếu nhi
Thiên - Quân
C. Anh - Thanh
L. Trinh - Như

* Bảy Thánh lễ theo giờ thường lệ, các bạn LS giúp đầy đủ.


THỨ HAI (29/3):
Sáng (5g45): Đăng - Huy
Chiều (17g30): Nam - Thái

THỨ BA (30/3):
Sáng (5g45): Phúc - Quân
Chiều (17g30): Đăng - Huy

THỨ TƯ (31/3):
Sáng (5g45): C. Anh - L. Trinh
Chiều (17g30): Thiên - Quân

THỨ NĂM (1/4): THÁNH LỄ TIỆC LY

- Lễ 18g: Thiếu nhi
Phước - Quân
C. Anh - Thanh

- Lễ 20g: Tu Viện & Giáo xứ
Vũ - Đăng
Thái - Huy

- 21g30: Ban Lễ Sinh Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU (2/4): TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

- 18g: Dành cho thiếu nhi
C. Anh - Thanh
Như - L. Trinh

- 20g: Tu Viện & Giáo xứ
Vũ - Đăng
Thái - Huy

THỨ BẢY (3/4): VỌNG PHỤC SINH

- 16g: Suy niệm Đàng Thánh Giá
Lễ Sinh có mặt đầy đủ để làm chặng đàng TG

- 18g30: Thánh lễ thiếu nhi
Thiên - Quân
C. Anh - Thanh
L. Trinh - Lê
T. Trinh - Như

- 21g30: Thánh lễ Tu viện & Giáo xứ
Quân - Phước
Lê - L. Trinh
C. Anh - Thanh
Như - T. Trinh
Tùng - Phiệt
Vũ - Đăng
Thái - Huy
Thảo - Nam

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 4/4
* Bảy Thánh lễ theo giờ thường lệ, các bạn LS giúp đầy đủ.

9g: Lễ thiếu nhi
Thiên - Quân
C. Anh - Thanh
L. Trinh - Như