http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Le%20Bon%20Mang%202010%20-%20Phan%202/IMG_8590.jpg- Thứ hai 01/11/2010: KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ

+ Lễ I (5g): Phước - Quân

+ Lễ II (6g): Phước – Thịnh

+ Lễ III (17g30): Tùng – Huy

+ Lễ IV (19g): Thịnh - Phúc

- Thứ ba 02/11/2010: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

+ Lễ I (5g): Phước - Quân

+ Lễ II (6g – TỪ ĐƯỜNG PHỤC SINH): L.Trinh - Thư

+ Lễ III (17g30): Quân – Phước

+ Lễ IV (19g): Tùng - Vũ

- Thứ tư 03/11/2010: KÍNH THÁNH MARTINÔ

+ Lễ I (5g): Tùng - Vũ

+ Lễ II (6g): Đăng – Huy

+ Lễ III (17g30): GIÚP LỄ TẬP THỂ

+ Lễ IV (19g): Quân - Phúc

- Thứ bảy 06/11/2010: THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG

+ Lễ 8g: Quân - Phúc

- Thứ bảy 13/11/2010: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

+ Lễ 17g30: GIÚP LỄ TẬP THỂ (BỔN MẠNG HĐMV GX)

- Thứ hai 15/11/2010: THÁNH ANBÊTÔ

+ Lễ I (5g): GIÚP LỄ TẬP THỂ (BỔN MẠNG TU VIỆN)

+ Lễ II (6g): Phước – Thịnh

+ Lễ III (17g30): Tùng – Huy

http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/sinhhoat/ct2010_11.jpg