http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Bon%20Mang%20LS%202010%20-%20Phan%201/IMG_2929.jpg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

TRONG TUẦN


Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Lễ 2 (5g45)

Phước – Thịnh

L.Trinh-H.Anh

Đăng – Huy

Như – Châu

Đăng – Huy

Quân – Phúc

Lễ 3 (17g30)

Như - Chi

Quân – Phước

Tùng - Huy

Quân – Thịnh

Thiên – Thịnh

Châu – Thư

* Chầu thứ sáu đầu tháng: Thiên – Thịnh

CHÚA NHẬT


 

05/12

12/12

19/12

26/12

Lễ 1 – 5g

Nam – Thái

Nam – Thái

Nam – Thái

Nam – Thái

Lễ 2 – 6g15

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Lễ 3 – 7g30

Như – L.Trinh

Như – L.Trinh

Như – L.Trinh

Như – L.Trinh

Lễ 4 – 9g

Thiên – Quân

Thịnh – Quân

Thiên – Quân

Thịnh – Quân

Lễ 5 – 16g

Vũ – Phiệt

Tùng – Phiệt

Tùng – Phiệt

Tùng – Phiệt

Lễ 6 – 17g30

Thư – Lê

Thư – Lê

Thư – Lê

Thư – Lê

Lễ 7 – 19g

Vũ – Tùng

Vũ – Tùng

Vũ – Tùng

Vũ – Tùng

 

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 – CHÚA NHẬT


Ngày

Giúp lễ

Phụ

05/12

Nam – Thái

Phước

12/12

Thiên – Phước

Như

19/12

Như – L. Trinh

Tùng

26/12

Vũ – Tùng

Nam