http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/lesinh10.jpg

Luôn cập nhật phiên giúp lễ mới !!!


TRONG TUẦN


Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Lễ 2 (5g45)

Phước - Thịnh

L.Trinh-H.Anh

Đăng - Huy

Như - Châu

Đăng - Huy

Quân – Phúc

Lễ 3 (17g30)

Tùng - Huy

Quân - Phước

Thiên – Thịnh

Quân – Thịnh

Thiên - Thịnh

Châu – Thư

 

CHÚA NHẬT


 

03/10

10/10

17/10

24/10

31/10

Lễ 1 - 5g

Nam – Thái

Nam – Thái

Đăng - Huy

Nam – Thái

Nam - Thái

Lễ 2 - 6g15

Đăng - Huy

Đăng - Huy

Nam - Thái


Đăng - Huy

Lễ 3 - 7g30

Như - L.Trinh

Như - L.Trinh

Như - L.Trinh

Như - L.Trinh

Như - L.Trinh

Lễ 4 - 9g

Thiên – Quân

Thịnh – Quân

Thiên - Quân

Thịnh – Quân

Thiên - Quân

Lễ 5 - 16g

Tùng - Phiệt

Tùng - Phiệt

Vũ - Tùng

Tùng - Phiệt

Vũ - Phiệt

Lễ 6 - 17g30

Thư - Lê

Thư - Lê

Thư - Lê

Thư - Lê

Thư - Lê

Lễ 7 - 19g

Vũ - Tùng

Vũ - Tùng

Nam - Tùng

Vũ - Tùng

Vũ - Tùng


** Chầu thứ sáu đầu tháng: Thiên - Thịnh

 

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 – CHÚA NHẬT


Ngày

Giúp lễ

Phụ

03/10

Thiên - Phước

C.Anh

10/10

Như – L. Trinh

Tùng

17/10

Vũ – Tùng

L. Trinh

24/10

Như – L. Trinh

Nam

31/10

Thái - Nam

Phước