http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Thay-Cao-3.jpg

Luôn cập nhật phiên giúp lễ mới !!!






TRONG TUẦN


Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Lễ 2 (5g45)

Phước - Thịnh

C.Anh-H.Anh

C.Anh-H.Anh

Đăng - Huy

Đăng - Huy

Quân – Phúc

Lễ 3 (17g30)

Tùng - Khôi

Tùng - Đăng

Thiên – Thịnh

Quân – Thịnh

Như - C.Anh

Như – Thư

 

CHÚA NHẬT


 

05/09

12/09

19/09

26/09

Lễ 1 - 5g

Nam – Thái

L.Trinh – H.Anh

Nam - Thái

L.Trinh – H.Anh

Lễ 2 - 6g15

Đăng - Huy

Đăng - Huy

Đăng - Huy

Đăng - Huy

Lễ 3 - 7g30

C.Anh - L.Trinh

C.Anh - L.Trinh

C.Anh - L.Trinh

C.Anh - L.Trinh

Lễ 4 - 9g

Thiên – Quân

Thiên – Quân

Quân - Thịnh

Thiên – Quân

Lễ 5 - 16g

Tùng - Phiệt

Tùng - Phiệt

Tùng - Phiệt

Tùng - Phiệt

Lễ 6 - 17g30

Như - Lê

Như - Lê

Như - Lê

Như - Lê

Lễ 7 - 19g

Vũ - Tùng

Vũ – Khôi

Vũ – Tùng

Vũ - Khôi


** Chầu thứ sáu đầu tháng: Vũ – Tùng

 

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 – CHÚA NHẬT


Ngày

Giúp lễ

Phụ

05/09

C.Anh – L. Trinh

Tùng

12/09

Vũ – Tùng

Như

19/09

Như – L. Trinh

Thái

26/09

Thái - Nam

C.Anh