http://img31.imageshack.us/img31/4103/p1010024gk.jpgPhân Công Giúp Lễ Tháng 07-2010TRONG TUẦN

Thứ - Giờ lễ
Lễ 2 (5g45)
Lễ 3 (17g30)
2
Đăng - Thái
Nam - Khôi
3
H. Anh - T. Trinh
Vũ - Đăng
4
C. Anh - L. Trinh
Thiên - Phước
5
Đăng - Huy
Phúc - Quân
6
Đăng - Huy
Lê - Thư
7
Quân - Thịnh
Như - C. Anh

CHÚA NHẬT

Lễ 1 - 5g
Nam - Thái
Lễ 2 - 6g15
Đăng - Huy
Lễ 3 - 7g30
C. Anh - L. Trinh
Lễ 4 - 9g
Thiên - Quân
CTT - 14g30
Xoay tua
Lễ 5 - 16g
Tùng - Phiệt
Lễ 6 - 17g30
Như - Lê
Lễ 7 - 19g
Vũ - Tùng

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 - CN
Ngày
LS
Phụ
11/7
L. Trinh - Như
Quân
18/7
Thiên - Quân
C. Anh
25/7
C. Anh - Như


* Chầu thứ sáu đầu tháng: Tùng - Vũ