http://img38.imageshack.us/img38/1696/caunguyen.jpgPhân Công Giúp Lễ Tháng 05-2010TRONG TUẦN

Thứ - Giờ lễ
Lễ 2 (5g45)
Lễ 3 (17g30)
2
Đăng - HuyNam - Thái
3
H. Anh - T. Trinh
Đăng - Huy
4
C. Anh - L. Trinh
Thiên - Quân
5
Đăng - Huy
Phúc - Quân
6
Đăng - Huy
Như - Thư
7
Quân - Thịnh
L. Trinh - C. Anh

CHÚA NHẬT

Lễ 1 - 5g
Nam - Thái
Lễ 2 - 6g15
Đăng - Huy
Lễ 3 - 7g30
C. Anh - Thanh
Lễ 4 - 9g
Thiên - Quân
CTT - 14g30
Xoay tua
Lễ 5 - 16g
Tùng - Phiệt
Lễ 6 - 17g30
Như - Lê
Lễ 7 - 19g
Vũ - Tùng

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 - CN
Ngày
LS
Phụ
2/5
Thiên - Quân
Như
9/5
L. Trinh - Như
Tùng
16/5
Vũ - Tùng
L. Trinh
23/5
C. Anh - L. Trinh
Nam
30/5
Nam - Thái
C. Anh