http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/IMG_3148.jpg- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


I. TUẦN TẾT


Thứ hai 31.1

Lễ 1: Phiệt – Tùng
Lễ 2: Thiên Thịnh
Lễ 3: Lê – Thư


Thứ ba 1.2
Lễ 1: Huy – Đăng
Lễ 2: Châu – H.Anh
Lễ 3: Quân – Phúc


Thứ tư 2.2
Lễ 1: Nam – Tùng
Lễ 2: Huy – Đăng
Lễ 3: Huy – Đăng


Mùng 1 tết - Thứ năm 3.2
Lễ 1: Quân – Phúc
Lễ 2: Châu – Lê
Lễ 3: Quân – Thịnh


Mùng 2 tết – Thứ sáu 4.2
Lễ 1: Huy – Đăng
Lễ 2: Thái – Tùng (TỪ ĐƯỜNG)
Lễ 3: Thiên – Thịnh


Mùng 3 tết – Thứ bảy 5.2
Lễ 1: L.Trinh – Như
Lễ 2: Quân – Phúc
Lễ 3: Châu – Lê


Mùng 4 tết – Chúa Nhật 6.2
KHUNG PHÂN CÔNG TRONG TUẦN (II) Ở DƯỚI


Mùng 5 tết – Thứ hai 7.2
Lễ 1: Phiệt – Tùng
Lễ 2: Thiên Thịnh
Lễ 3: Lê – Thư


Thứ ba, thứ tư và thứ năm – 8,9,10 / 2
KHUNG PHÂN CÔNG TRONG TUẦN (II) Ở DƯỚI


Thứ sáu 11.2 – Lễ cầu cho các bệnh nhân
Lễ 1: Huy – Đăng
Lễ 2: Đăng – Phiệt
Lễ 3: Thiên – Thịnh, Như – L.Trinh


Thứ bảy 12.2
Lễ 1: L.Trinh – Như
Lễ 2: Quân – Phúc
Lễ 3: Thư – L.Trinh


II. TRONG TUẦN SAU TẾT


Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Lễ 1 (5g)

Phiệt – Tùng

Huy – Đăng

Nam – Tùng

Quân – Phúc

A.Nam – Vũ

A.Thảo– A.Khoa

Lễ 2 (5g45)

Thiên – Thịnh

Như-H.Anh

Đăng – Huy

Lê – L.Trinh

Đăng – Phiệt

Quân – Phúc

Lễ 3 (17g30)

Lê - Trinh

Quân – Phúc

Đăng - Huy

Quân – Thịnh

Thiên – Thịnh

Trinh – Thư


III. CHÚA NHẬT TOÀN THÁNG


 

30/01

06/02 Mùng 4 tết

13/02

20/02

27/02

Lễ 1 – 5g

– A.Khoa

– A.Khoa

– A.Khoa

– A.Khoa

– A.Khoa

Lễ 2 – 6g15

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Lễ 3 – 7g30

Như – Châu

Như – Châu

Như – Châu

Như – Châu

Như – Châu

Lễ 4 – 9g

Thịnh - Quân

Thịnh - Quân

Thịnh - Quân

Thịnh - Quân

Thịnh - Quân

Lễ 5 – 16g

Phiệt - Tùng

Phiệt - Tùng

Phiệt - Tùng

Phiệt - Tùng

Phiệt - Tùng

Lễ 6 – 17g30

Thư – Lê

H.Anh – Lê

Thư – Lê

Thư – Lê

Thư – Lê

Lễ 7 – 19g

A.Nam - Thái

A.Nam - Thái

A.Nam - Thái

A.Nam - Thái

A.Nam - Thái


IV. CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 – CHÚA NHẬT


Ngày

Giúp lễ

Phụ

30/01

Thiên - Quân

Phúc

06/02

Tùng – Phiệt

Thái

13/02

Thái – Nam

Tùng

20/02

Vũ – Tùng

Như

27/02

Như – L.Trinh

Thiên