Sinh ngày 13/04/1950 tại Hà Nội
13/06/1961 Gia nhập Đệ tử viện, mới đầu tại Vũng Tàu,
sau đó về tu viện Anbêtô, rồi tu viện Mân Côi, Gò Vấp.
15/08/1968 Gia nhập Tập viện, Tu viện Thánh Toma, Vũng Tàu
15/08/1969 Tuyên khấn, tại Tu viện Thánh Toma, Vũng Tàu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 – 1975 Học triết học và thần học tại Học viện Đa Minh, Thủ Đức
14/05/1975 Lãnh tác vụ Linh mục, sau đó được bổ nhiệm về tu viện Mân Côi, Gò Vấp.
Giáo sư tại Học Viện Đa Minh Thủ Đức và Đệ tử viện Đa Minh Gò Vấp.
1985 – 1990 : Đặc trách cổ động ơn thiên triệu
1990 – 1996 Phó xứ Giáo xứ An Nhơn, Gp. TP.HCM
1996 – 1999 Tu viện Trưởng Tu viện Rất Thánh Mân Côi, kiêm Chính xứ Giáo xứ Mân Côi, Gò vấp
1999 – 2003 : Cố vấn Tỉnh Dòng, Đặc trách thường huấn Tỉnh Dòng
2000 – 2003 Tu xá Trưởng Tu xá thánh Vinh Sơn Liêm, Thủ Đức, kiêm Giám đốc Thỉnh viện Đa Minh
2003 – 2007 Giám sư Sinh Viên Học viện Đa Minh, Gò Vấp
Năm 2010, Giám định viên tham dự Tổng hội Rôma.
Giáo sư giảng dạy các môn triết và thần, như Vũ trụ học, Luận Lý học, Bí tích học, v.v.. tại Trung tâm Học vấn Đa Minh, Đại Chủng viện Hà Nội và các Học viện liên Dòng.
Dịch thuật nhiều sách về linh đạo và đời sống thánh hiến, như Đời tu trong thế kỷ 21; Đời sống thiêng liêng xưa và nay; Eckhart, Suso, Tauler, v.v...

Theo WTD